Rhabdiopteryx hamulata - nový slovenský druh

14.04.2011

    V nasledujúcich riadkoch by som vám, milí priatelia, priniesol niečo, s čím ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nestretli. Nečakajte však fotografické chuťovky, ale skôr vedecko-náučné  novinky zo živočíšnej ríše, ktoré sa mi podarilo zdokumentovať. Nižšie spomínané informácie sú síce známe už vyše roka a boli prezentované na niektorých slovenských a zahraničných konferenciách, no k širokej verejnosti sa dostávajú až dnes. Vy máte to privilégium dozvedieť sa to ako prví.

    No a o čo vlastne pôjde? O historický prvý nález pošvatky druhu Rhabdipteryx hamulata na Slovensku. To že sa na Slovensku nájde nejaký nový druh nie je a taká veľká rarita. No Rhabdiopteryx hamulata má na svete známych len 6 lokalít výskytu.
Dve v Maďarsku jedna v Rumunsku, Bulharsku a dve nové aj na Slovensku. Ďalšou výnimočnosť je aj to, že Slovensko je jeho najsevernejšia zistená hranica výskytu.

    Ešte sa trochu vrátim späť, pretože možno nie všetkým je známe, čo sú to vlastne pošvatky (lat. plecoptera, ang. stonefly). Je to nenápadný a starobylý rad hmyzu. Väčšinu života jeho zástupcovia žijú pod hladinou tečúcich vôd a výnimočne aj vo vysokohorských jazerách. Tieto organizmy žijú na dne, kde sa živia najrôznejším typom potráv. Od odumretých častí, ktoré im tok prinesie cez rastlinnú potravu až po živočíšnu. Obľubujú najmä chladnejšie a perejisté toky horských a podhorských zón. Väčšina druhov môže slúžiť ako vynikajúci indikátor kvality vody. Na Slovensku je doposiaľ známych 103 druhov.
Aby ste si ich vedeli lepšie predstaviť, tak sa jedná o organizmy od veľkosti niekoľko milimetrov až po 5 cm. Larvy Rhabdiopteryxa dorastaju tak max do velkosti cca 1cm.

Typický a náš najväčší zástupca z radu pošvatiek, Dinocras cephalotes, v larválnom štádiu po vodnou hladinou. Tento konkrétny jedinec mal cca 3cm.


     Ale vráťme sa k nášmu novému Rhabdiopterixovi. Jeho nájdenie nebolo vôbec náhodné. Predchádzala ho hypotéza, dohady a niekoľké neúspešné hľadania s pánom prof. Iľjom Krnom. Až na jar minulého roku sme sa spolu podujali na komplexné prebádanie výskytu Slovenských druhov rodu Rhabdopteryx. Do tohto výskumu sme zaradili aj lokality s možným výskytom nášho nováčika. Úsilie prinieslo ovocie. Výsledky nášho výskumu by som Vám rád nižšie odprezentoval aj s fotografickým dokumentačným materiálom.
    Rhabdiopteryx je jeden zo štyroch európskych rodov čeľade Taeniopterygidae. Tento rod v Európe zahŕňa 11 druhov, z toho štyri sa vyskytujú na Slovensku. Rhabdiopteryx acuminata bol prvý zaznamenaný druh zo spomínaného rodu na Slovensku v povodí rieky Orava. Rhabdiopteryx neglecta druh horských bystrín, osídľuje celý tatranský región. Rhabdiopteryx navicula, najrozšírenejší druh z rodu Rhabdiopteryx na Slovensku. Vyskytuje sa v južnej časti Karpát a osídľuje podhorské potoky a bystriny. A posledný už spomínaný druh vyskytujúci sa na našom území Rhabdiopteryx hamulata.
    Všeobecné poznatky o rode Rhabdiopteryx a druhoch R. hamulata a R. navicula sú veľmi málo preskúmané. V súčasnosti je len niekoľko málo publikovaných dát o ich distribúcii a autekológii. Veľké nejasnosti a zovšeobecnenia sa týkajú informácii o potrave a mikrohabitatoch lariev. Údaje o týchto dvoch významných ekologických charakteristík štyroch uvedených druhov zatiaľ neboli dostatočne analyzované.
    Na základe nášho výskumu je zrejmý fakt, že na území Slovenska sa nevyskytujú súčasne v jednom toku viaceré druhy rodu Rhabdiopteryx.    
    Druhy rodu Rhabdiopteryx môžeme rozdeliť podľa distribúcie do dvoch skupín. A to na druhy viazané na karpatský región (R. navicula, R. neglecta) a druhy viazané na panónsky región (R. hamulata a R. acuminata).


Mapa rozšírenia druhov rodu Rhabdiopteryx na Slovensku. Červená čiara rozdeľuje Slovensko na 2 bioregióny, pre ktoré sú typický zástupcovia jednotlivých druhov. Južný - panónsky a severný karpatský. Červené body - lokality R. hamulata, fialové - lokality R. acuminata, žlté - lokality R. navicula, zelené - lokality R. neglecta.


    R. acuminata sa vyskytuje v podhorských tokoch dubovo-hrabových lesov. V toku osídľuje korene s listami a prúdenie s detritom*. Patrí do skupiny drvičov**, detritofágov***. Ojedinele sa vyskytuje aj na severe územia.

Zachytená larva R. acuminata na ponorenom koreňovom vlásku jelše.


Zachytená larva R. acuminata na ponorenom koreňovom vlásku jelše.


Typický
podhorský tok dubovo-hrabového lesa, kde sa vyskytuje R. acuminata.


    R. hamulata je zatiaľ nepopísaný druh zo Slovenska, zaznamenali sme ho v hojnom výskyte v povodí Hrona v podhorskom potoku Podlužianka a ojedinele v potoku Sikenica. Toky sú charakteristické vysokým kolísaním vodnatosti na jar a na jeseň. Teplota vody letného maxima presahuje 20 °C.

Prvý nález larvy R. hamulata na Slovensku v povodí Hrona. Larva je zachytená ponorenom koreni.


Zachytená larva R. hamulata  na ponorenom koreňovom vlásku.


Zachytená larva R. hamulata  na ponorenom koreňovom vlásku.


Mikroskopický preparát larvy R.hamulata


    Biotop výskytu je dubovo-hrabový panónsky les sopečného pohoria Štiavnických vrchov. Na biotope sme zaznamenali výskyt rastlinných druhov Alnus glutinosa, Ulmus minor, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Rubus fruticosus.


Prvá lokalita nálezu druhu R. hamulata na Slovensku v povodí Hrona v nadmorskej výške 120 m nad m.


Obľúbené korene s listami v potoku, kde sa môžu nachádzať larvy R. hamulata.


    Preferuje ponorené korene s listami a prúdenie s detritom. Podľa nášho výskumu R. hamulata sa javí ako 100 % detritofág.

Mikroskopická fotografia preparátu obsahu čreva larvy  R. hamulata. Potrava bola tvorená 100% obsahom rozdrveného detritu.


    R. navicula  má rovnaké ekologické nároky ako  R. acuminata, rozšírenie je však rozdielne. Je to podhorský druh vyskytujúci sa v bukových a zmiešaných lesoch v južnej časti Karpát v tokoch s vyrovnaným prietokom.

Larva najrozšírenejšieho zástupcu z rodu, R. navicula. V typickom prostredí medzi ponorenými  koreňmi.


Zachytená larva R. navicula medzi ponorenými koreňovými vláskami.


Lokalita výskytu R. navicula na rieke Ipeľ.


   Tak ako predchádzajúce druhy aj R. navicula preferuje ponorené korene s listami a prúdenie s detritom. Potvrdilo sa nám, že z väčšej miery je detritofág a vo veľmi malom percente algofág****.

Typické mieta pre výskyt lariev R. navicula sú ponorené korene s prúdením.


        Spomínané druhy rodu Rhabdiopteryx  majú rovnakú preferenciou mikrohabitatov, čo má vplyv aj na rovnaký typ potravy. Výnimku tvorí akurát druh R. neglecta vyskytujúci sa v ihličnatých lesoch podhorských tokov v celom tatranskom regióne.

Typická horská lokalita výskytu R. neglecta na rieke Belá.


       Jeho výskyt je zatiaľ známy len zo skál, čo má vplyv aj na iný výber  potravy. Podľa podrobnej analýzy  potravy je do značnej miery aj zoškrabávač***** a algofág. Toto zistenie potvrdzuje aj jeho preferencia mikrohabitatu.

Potravná analýza črevného traktu R. neglecta. V strede si možno všimnúť malú penátnu schránku rozsievky.


    A sme na konci výskumu i jeho výsledkov. Môžem vám povedať, že informácie s fotografiami týchto zaujímavých živočíchov  pravdepodobne takto pohromade nenájdete na žiadnom fotoservery. Ďakujem Vám za pozornosť! Som rád, že ste vydržali až do konca.:) Dúfam, že vás tieto novinky obohatili aspoň tak ako mňa.


Vysvetlivky:
* - odumreté časti rastlinných zvyškov
** - skupina organizmov, ktoré získavajú potravu drvením detritu
*** - organizmus živiaci sa detritom
**** - organizmus živiaci sa riasami
***** - skupina organizmov, ktoré získavajú potravu oškrabávaním nárastov rias a rozsievok zo substrátu

PS: Viac zujímavých živočíchov zachytených pod vodnou hladinou nájdete tu.

Autor: Matej Žiak

Komentáre (0)
Späť na články